142 ou idiotite

март 13, 2009

den 144 myti ni izkara poluidioti a pa po matematika ni napisaha 4

Advertisements